SQWORDLE #928

Who's that Pokémon?

A Pokémon-themed take on Wordle.

Please don't sue me, Nintendo.

View Source